rezervace

Řád městského přístavu Senftenberg

§ 1 Rozsah platnosti

Řád platí pro celý areál městského přístavu včetně budov, mol, můstků, kotvišť a sousedních vodních ploch (viz příloha).

 

§ 2 Správa přístavu

Provozovatelem městského přístavu Senftenberg je

Účelový svaz

Lausitzer Seenland Brandenburg
Správce přístavu:  Am Stadthafen 4, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 800220

 

§ 3 Tarifní řád

Ceník je vyvěšen v městském přístavu Senftenberg. Denní poplatky jsou povinné, proto musí být okamžitě a bez vyzvání uhrazeny správci přístavu. Poplatky za dlouhodobé kotvení musí být dle smlouvy uhrazeny před zahájením sezóny.

 

§ 4 Chování v městském přístavu Senftenberg

Městský přístav Senftenberg slouží k rekreaci – hosté jsou srdečně vítáni!

Jízda a pohyb po celém areálu jsou na vlastní nebezpečí.

Uživatelé se musí chovat tak, aby nedocházelo k obtěžování, omezování, znečišťování, ohrožení nebo poškození. Správce přístavu a jím pověřené osoby vykonávají v areálu přístavu domovní právo. Musíte se bezpodmínečně řídit jejich pokyny.

Především je zakázáno jezdit na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a s jinými dopravními prostředky po lávkách, betonových odpočívadlech a lavičkách.

Uvnitř přístavu není z bezpečnostních důvodů dovoleno se koupat, skákat do vody ani rybařit.

V celém areálu je zakázáno grilovat a manipulovat s otevřeným ohněm.

Po předchozím nahlášení lze použít ohniště v obci Buchwalde. Táborák – i na pláži – je přísně zakázán.

V zájmu pořádku/bezpečnosti není na veřejných místech přístavu dovoleno konzumovat nápoje a pokrmy ve skleněných obalech.

V celém areálu přístaviště je zakázáno konzumovat alkohol nebo jiné návykové látky, pokud by v důsledku jejich konzumace byly neúnosně obtěžovány, ohrožovány či zastrašovány výkřiky, nadávkami, pohazováním lahví nebo jiných předmětů, zvracením, vykonáváním tělesných potřeb nebo zásahy do pohybu chodců nebo provozu vozidel jiné osoby nebo veřejnost..

Rodiče jsou povinni plně dohlížet na své děti. Rodiče ručí za své děti! Je zakázáno nastupovat na cizí lodě, poškozovat boky koryta nebo házet kameny.

Psi musí být v oblasti působnosti řádu vždy na vodítku a musí se chovat tak, aby nebyl nikdo obtěžován nebo aby nikomu nepřekáželi. Majitelé psů musí okamžitě odstranit výkaly svých psů.

§ 5 Jízda a pohyb po areálu a parkování

V areálu přístaviště platí pravidla silničního provozu.

Povolení a transpondéry pro sanitární zařízení/vstup na lávku/závory lze získat u správce přístavu po zaplacení kauce a podpisu uživatelů kotviště. Dveře se musí zavírat. Není dovoleno poskytovat transpondéry třetí osobě.

Parkování v areálu je možné pouze při nakládce a vykládce předmětů. S výjimkou vyhrazených ploch pro krátkodobé parkování není parkování povoleno.

Přívěsy pro plavidla mohou být v přístavišti zaparkovány pouze s povolením. Krátkodobé parkování vozidla s přívěsem při spouštění nebo vykládce lodi musí být odsouhlaseno správcem přístavu. Správce přístavu může na vaše náklady nechat odtáhnout neoprávněně stojící nebo parkující vozidlo.

Pro jízdní kola jsou určeny stojany.

§ 6 Kotviště – Dlouhodobý nájem

Žádosti o přidělení kotviště podávejte správě přístavu. Přidělení kotviště se vztahuje na majitele lodi a konkrétní loď. Kotviště bude předáno s ohledem na nejlepší možné využití kapacity přístavu a v souladu s bezpečnostními požadavky a požadavky na bezproblémový provoz. Nemáte nárok na konkrétní kotviště, vaše přání však budou do velké míry zohledněna. To platí rovněž pro opětovné předání přiděleného kotviště v následující sezóně. Kotviště není přenosné. Předpokladem pro přidělení kotviště je potvrzení o dostatečném povinném ručení a registrace lodi buď u Správy vodní a lodní dopravy, Německého jachtařského svazu nebo Německého svazu plachetnic.

Správce přístavu má právo přidělit majiteli kotviště jiné kotviště, pokud je to nezbytné v zájmu provozu přístavu a řádu kotviště.

Sezóna začíná dne 1. dubna a končí 31. října. Může být však dle povětrnostních podmínek prodloužena nebo zkrácena.

Přezimování lodí v přístavní nádrži není dovoleno.

Po domluvě a za poplatek je možné lodě na zimu odstavit na určených místech v přístavním kempu v Großkoschen nebo v kempu Komfortcamping Senftenberger See v obci Niemtsch.

Majitelé kotvišť se musí ohlásit u správce přístavu, pokud v daném kalendářním roce spouštějí plavidlo poprvé na vodu, a také, pokud plavidlo naposledy v daném kalendářním roce z vody vyzvedávají, respektive z areálu odvážejí.

§ 7 Kotviště – hosté

Hosté se musí po příjezdu hlásit u správce přístavu, který jim v rámci možností přidělí kotviště. Toto kotviště je časově omezené. Pokud nebude kotviště po uplynutí této doby uvolněno a bude-li zapotřebí, může být loď na náklady a riziko hosta odtažena.

 

§ 8 Nepřítomnost lodi; podnájem

Nájemce kotviště je povinen pronajímateli ohlásit nepřítomnost jeho lodi, pokud je tato doba delší než tři dny (72 hodin). V takovém případě je pronajímatel oprávněn dané kotviště krátkodobě pronajmout jinému zájemci.

 

§ 9 Využívání lávek

Dveře u vstupů na lávky musí být neustále zavřeny.

Vstup na lodní můstky je kromě osob vykonávajících dohled povolen pouze majitelům kotvišť a jejich rodinným příslušníkům/návštěvníkům. Nezletilé osoby se mohou v těchto místech zdržovat pouze v doprovodu k tomu oprávněných dospělých osob.

S lávkami musí být šetrně zacházeno a musí být udržovány v čistotě. Škody na lávkách musí být okamžitě ohlášeny správci přístavu. Na konci sezóny musí být odstraněny všechny provazy a uvazovací lana.

Odstávající části lodi, jako např. vesla a boční přívěsné motory, musí být během uskladnění v přístavu skladně umístěny, respektive uloženy.

Skladování jakýchkoli předmětů na lávkách a výložnících není povoleno (krátkodobě ani dlouhodobě).

Kouření, svařování a jiné zacházení s ohněm je na všech lávkách zakázáno. Kotviště musí být přístupná pro sousední uživatele. Lodě smí být ukotveny pouze v přidělených kotvištích.

 

 

§ 10 Upevnění lodi

Lodě musí být u lávek upevněny tak, aby nedošlo k uvolnění, poškození lávky a sousedních lodí. Musí být rovněž zohledněno, jak se ukotvená loď chová při vlnobití a větru z různých směrů. Nájemci musí dodržovat normativní hodnoty. Odrazníky vždy řádně vyvěste. Uživatel je odpovědný za řádné ukotvení své lodi tak, aby stála bezpečně i při extrémních povětrnostních a vodních podmínkách a nepoškodila sousední lodě a zařízení.

 

§ 11 Stavební úpravy na lávkách

Na lodních lávkách a na vodních a elektrických instalacích nesmějí být bez souhlasu správy přístavu prováděny žádné úpravy (vrtání – svařování).

 

§ 12 Zásobování kotviště

Odběr elektřiny a čisté vody je možný z odběrných míst po nahlášení u správce přístavu, nejedná se však o pitnou vodu.

Využívání elektrické energie bude účtováno paušálně. Připojení elektrických spotřebičů s větší spotřebou elektrické energie, jako např. topných ventilátorů, není povoleno. Elektrická vedení mezi lodí a rozvaděčem lávky musí odpovídat normě VDR 0100 část 721. Kabely z rozvaděče k lodi musí být položeny tak, aby ostatním nepřekážely a aby nemohlo dojít k poškození lávek.

Za zásobování plynem je odpovědný majitel kotviště. Plynová zařízení na palubě musí být v bezchybném stavu a musí odpovídat zákonným předpisům. Musí být dodržovány předepsané intervaly kontroly.

§ 13 Čerpací stanice

Lodě se tankují zásadně na čerpací stanici, nikoliv na lávkách v areálu přístavu pomocí kanystrů. Při tankování lodi musí být pečlivě dbáno na to, aby se palivo nedostalo na hladinu vody nebo na sousední zařízení. Pevně stanovené časy tankování jsou oznamovány na vývěsce.

 

§ 14 Skluz pro spuštění lodi

Skluz pro spuštění lodi na vodu musí zůstat zásadně volný. Může být používán po předchozím nahlášení a úhradě poplatku u správce přístavu. Motorová vozidla mohou využívat příjezd ke skluzu a skluz samotný pouze pro rychlé vyložení a naložení plavidla.

Skluz pro spuštění lodi je nájemcům kotviště zdarma k dispozici. Denní hosté zaplatí poplatek dle platného tarifního řádu.

§ 15 Jízda v přístavu

S připlouvajícími a odplouvajícími loděmi se musí manévrovat s nejvyšší opatrností a pomalou rychlostí tak, aby nevzniklo vlnobití škodlivé pro ostatní lodě. Připlouvající lodě mají přednost v jízdě. Příjezd do boxů musí zůstat volný.

Lodě se mohou při připlouvání a odplouvání zdržet u vjezdu do přístavu pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný manévr. Vyhněte se zbytečnému míjení v přístavní nádrži a před vjezdem do přístavu. Jakékoli jiné zdržování se u vjezdu do přístavu je zakázáno.

Na ukotvených lodích může být lodní šroub uveden do chodu pouze z důvodu krátké zkoušky.

Plachty musí být před připlutím k lávce nebo k souši staženy, aby bylo vyloučeno jakékoli riziko.

Zbytek cesty musí být zdolán za pomocí strojové nebo fyzické síly (pádlováním).

Loď musí být nakládána a vykládána s velkou opatrností tak, aby nedošlo k poškození lávky nebo ostatních lodí.

§ 16 Pořádek a čistota

Je zakázáno znečišťovat přístav a lávky. Pevné předměty, jako např. dráty nebo železná tělíska, vybavení plavidla, nečistoty a odpadky se v žádném případě nesmí vhazovat do přístavní nádrže. Odpad se třídí do popelnic a kontejnerů. Každý host si musí zajistit odvoz svého neskladného odpadu, který se nesmí vhazovat do kontejnerů.

Olej, voda obsahující olej (podpalubní voda), zbytky oleje, barva, benzin či jiné tekuté hořlavé látky (nafta) nesmí být do přístavní nádrže ani odčerpávány, vylévány ani odváděny. Za škody způsobené nedodržením předpisů je odpovědný jejich původce.

Je zakázáno odvádět lodní WC, chemické záchody nebo splaškovou vodu přes palubu. Zpoplatněná stanice pro čištění toaletních nádrží se nachází v areálu přístavu v blízkosti skluzu pro spuštění lodi.

Pro čištění lodí můžete použít ekologické mycí zařízení v přístavním kempu v Großkoschen za předchozího uvědomení správce místního přístavu.

 

§ 17 Přístavní akce

Správce přístavu může v nezbytné míře požádat o dočasné vyklizení kotvišť v případě konání veslařských závodů a jiných vodních sportovních či dalších akcí, které začínají nebo končí v přístavu. Pokud je to možné, může správce přístavu rovněž požádat, aby se plavidla shromáždila do shluku.

Provozovatel městského přístavu Senftenberg může rovněž dočasně zakázat provoz plavidel a pozemních vozidel, pokud hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k narušení přístavních akcí nebo ke kolizi.

Uživatelé kotvišť budou na vývěsce informováni o očekávaném omezení, jakmile bude pevně stanoven termín akce.

Během akcí mohou být zrušena některá ustanovení.

Soukromé akce musí být vždy předem ohlášeny a vyžadují písemné schválení.

 

§ 18 Přenocování

Přenocování v kajutové lodi v přístavu je povoleno. Návštěvníci musí být předem ohlášeni.

Přistavení karavanů, obytných vozů, postavení stanů a přenocování je možné za poplatek pouze na k tomu určených místech u jezera Senftenberger See.

 § 19 Ostatní

Nájemní provoz je možný pouze s písemným souhlasem správy přístavu.

Trvalé odstavení a parkování osobních předmětů, jako člunů, jízdních kol atd., není v areálu povoleno.

Za účasti osoby vykonávající dohled mohou být lodě přemístěny také v nepřítomnosti majitele lodi, pokud to bezpečnost a řád přístavu vyžaduje.

 

§ 20 Odpovědnost

Majitelé lodí ručí za dodržování přístavního řádu rovněž ze strany jejich rodinných příslušníků, návštěvníků a dalších jimi pověřených osob.

Lodě musí být pojištěny proti krádeži a neoprávněnému používání. Majitel lodi je odpovědný za škody, které vzniknou nesprávným ukotvením nebo neoprávněným používáním lodi. Přístav nepřebírá žádnou odpovědnost za krádeže nebo poškození lodí, motorů nebo vybavení.

V případě delší nepřítomnosti musí kapitán lodi zajistit, aby nevzniklo nebezpečí požáru. Musí především odpojit loď od elektrické sítě a přerušit dodávku proudu z rozvaděče.

V případě nehody nebo požáru musí být okamžitě a bezprostředně informován správce přístavu. Škody na zařízení přístavu musí být rovněž ihned oznámeny.

Pokud bude v důsledku porušení tohoto řádu poškozen přístav nebo jeho zařízení, je majitel lodi, která škodu způsobila, povinen vůči ZV LSB nahradit škodu. Za škody způsobené kapitánem lodi, jeho lodí nebo členy posádky na majetku ZV LSB nebo na jiných lodích je bez výjimky odpovědný kapitán lodi.

Nároky jiných majitelů lodí na nahrazení škody musí být uplatněny vůči původci. Účelový svaz ZV LSB není za takové škody odpovědný.

Účelový svaz nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené na majetku nebo zdraví osob na území celého přístaviště ani způsobené majiteli pozemku.

 

§ 21 Vyloučení z přístaviště

Osobám, které se neřídí pokyny správce přístavu a řádem, může být s okamžitou platností zakázán pobyt v přístavišti. V případě hrubého porušení řádu mohou být s okamžitou platností ukončeny nájemní smlouvy (např. nájem kotviště), a to bez nároku na odškodnění.

Vyloučení může být uloženo na omezenou nebo neomezenou dobu.

 

§ 22 Závěrečná ustanovení

Vstupem do přístaviště souhlasí každý host s ustanoveními tohoto řádu.

Tento řád je nedílnou součástí každé nájemní smlouvy a platí rovněž pro všechny návštěvníky.

Řád může být dle požadavků průběžně upravován. Změny vstupují v platnost okamžikem oznámení na vývěsce v kanceláři správce přístavu nebo v jiné sjednané formě.

Tento řád vstupuje v platnost dne 1. června 2017.

Místně příslušným soudem je Senftenberg.

 

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
iiQ-Check
Dieses Widget dient ausschließlich der Darstellung von anonymen Bewertungstexten und eines Scores. Der Inhalt des Widgets wird von dem Server ConsultiiQ GmbH geladen, hierbei wird technisch bedingt die IP-Adresse des Nutzers übertragen. Eine Speicherung der IP-Adresse findet nicht statt. Es werden keine weiteren Daten über das Widget erhoben oder gespeichert.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Tag Manager